Cao Kappers eindigt per 1 juli 2016

De Cao voor het Kappersbedrijf eindigt per 1 juli 2016. Aangezien er dan nog geen nieuwe cao voor de hele branche zal zijn, sildenafil hieronder een kort overzicht hoe omgegaan moet worden met een cao-loze periode. De ANKO hoopt in de loop van 2016 met de vakbonden tot een nieuwe cao te komen.

Arbeidsovereenkomst:

Indien je een arbeidsovereenkomst hebt waarin staat dat de cao van toepassing is, zal de cao blijven gelden. Het maakt hierbij dan ook niet uit of de werkgever of werknemer lid zijn van de ANKO of vakbond. Afwijken van cao bepalingen is dan alleen mogelijk als er tussen de werkgever en werknemer overeenstemming over bestaat.

Geen arbeidsovereenkomst:

Is er geen arbeidsovereenkomst of wordt er niet naar de cao verwezen in de arbeidsovereenkomst dan heeft dit een bijzonder effect voor de werknemer die niet lid is van een vakbond. Voor deze werknemers geldt de wet. Vaak is er in de salon een ‘stilzwijgende‘ afspraak dat de cao wel wordt toegepast en dan moet je je toch houden aan de cao.

Nieuwe medewerkers:

Een nieuwe medewerker kan, nadat een cao is afgelopen, in dienst genomen worden op basis van de wettelijke bepalingen. Een werkgever is wel verplicht om werknemers die gelijke arbeid verrichten gelijk te belonen. Als er dus al werknemers volgens de cao beloond worden, kan een nieuwe werknemer niet zomaar anders behandeld worden.

ANKO-leden en niet-leden:

Voor ANKO-leden geldt dat de cao nawerking heeft en dus gewoon toegepast moet worden na 1 juli 2016. Een werkgever die geen lid is van de ANKO hoeft de cao niet meer toe te passen. Maar als er sprake was van een arbeidsovereenkomst waarin opgenomen is dat de cao van toepassing is, blijft ook deze werkgever aan de cao-bepalingen gebonden. Dit geldt ook voor de stagevergoeding. Als in de stageovereenkomst is afgesproken dat er een stagevergoeding betaald wordt, moet deze vergoeding gewoon betaald worden.

Bron: ANKO

Algemeen